Dotacje na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych

Dotacja obrotowa to bezzwrotna subwencja, która ma na celu wsparcie działalności gospodarczej, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Dotacja może być wykorzystana przez firmy na pokrycie kosztów prowadzenia firmy oraz kosztów związanych z finansowaniem kapitału obrotowego. Dotację można przeznaczyć na opłacenie mediów, wynajem powierzchni, zakup towarów, czy ubezpieczenie działalności gospodarczej.

Dotacje na środki obrotowe dla osób samozatrudnionych

Podstawą prawną dla przedsiębiorców otrzymujących wsparcie w formie dotacji (dofinansowania), na kapitał obrotowy dla mikro i mniejszych przedsiębiorców jest Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wsparcia gospodarki polskiej w związku z pandemią COVID-191.

Pomoc udzielana jest również na podstawie sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej pt. "Tymczasowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa na wspieranie gospodarki w kontekście toczącego się ogniska COVID-19 (2020/C91 I/01).

Źródłem finansowania instrumentów pomocowych dla małych i mikroprzedsiębiorców są Regionalne Programy Operacyjne.

W porozumieniu z zarządami poszczególnych województw, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało mechanizmy wsparcia.

Z dotacji tych mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci pandemią COVID-19. Dotacje te mogą być wykorzystane przez średnich przedsiębiorców do skorzystania z narzędzi pomocowych udzielanych bezpośrednio przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w postaci dotacji obrotowych.

Instytucja Zarządzająca RPO podejmuje ostateczną decyzję o uruchomieniu wsparcia dla małych i mikro przedsiębiorstw, a także o warunkach i terminach jego udzielania dla każdego województwa.

Sprawdź bezzwrotne dotacje na kapitał obrotowy na https://codkos.pl/wnioski-o-dotacje/bezzwrotne-dotacje-na-kapital-obrotowy/fvge_blcl

Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy - kryteria

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie wnioskodawcy, którzy są mikro- lub małym przedsiębiorcą. Dzieje się tak po spełnieniu przez nich następujących kryteriów:

  • Prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. i nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18, rozporządzenia nr 651/2014 na dzień 31 grudnia 2019 r. Nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18, rozporządzenia nr.
  • Nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, art. 22-25. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. art. 646 z późn. zm.).
  • Siedziba, a w przypadku osoby fizycznej stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego. Informacja ta musi być potwierdzona w dokumentach rejestrowych wnioskodawcy na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie
  • W wybranym miesiącu 2020 r., rozpoczynającym się 1 marca 2020 r., odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży (obrotów) o co najmniej 30% w stosunku do miesiąca poprzedniego
  • Miesiąc lub tyle samo co analogiczny miesiąc w roku poprzednim z powodu zakłóceń w gospodarce będących konsekwencją COVID-19
  • Na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie zalegał z zapłatą podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne. Cel ten mógł zostać osiągnięty poprzez: (i) rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności lub (ii), zaległości z tytułu podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności kwoty opłaty pobieranej od operatora wyznaczonego na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Zaległości nie są uwzględniane na podstawie Prawa pocztowego, które pozwala na traktowanie jako takie przesyłek poleconych (obecnie 8,70).
  • W związku z pandemią COVID-19 nastąpił spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o 30% w wybranym miesiącu 2020 roku. Rozpoczęło się to w marcu 2020 roku.

Poziom dofinansowania

Kwota dofinansowania wynosi 100%. Wypłata całej kwoty dofinansowania następuje jednorazowo po przyznaniu dofinansowania.

Przedsiębiorcy nie muszą wnosić wkładu własnego na swoją korzyść.

Warunkiem uzyskania bezzwrotnej pomocy jest utrzymanie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej przez zadeklarowany czas (od 1 do 3 miesięcy licząc od miesiąca, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy).

Wsparcie w ramach konkursu może być łączone z innymi formami lub wsparciem dla COVID-19. Łączna kwota pomocy ze wszystkich źródeł nie może jednak przekroczyć 800 000 euro.

Kategorie: Inwestycje,

Komentarze (0)